Mia Stevens

Bow TypeRound Type DateHitsGoldsScore
RCPORTS16/02/22609466
RCPORTS25/02/22605422
RCPORTS02/03/22603445
RCPORTS04/03/22609476
RCPORTS09/03/22608466
RCPORTS11/03/22607475
RCPORTS30/03/22604435
RCPORTS01/04/22609447
RCPORTS08/04/22608455
RCPORTS13/04/22606442
RCPORTS20/04/22601416
RCPORTS22/04/22607429
RCPORTS27/04/22607449
RCPORTS29/04/22607436
RCPORTS04/05/22602410
RCPORTS08/06/22609477
RCPORTS01/07/22606467
RCPORTS06/07/22606451
RCPORTS08/07/226011482