Marcus Gough

Bow TypeRound Type DateHitsGoldsScore
BB (HORSE)PORTS09/03/22584348
LBPORTS25/03/22605408
LBPORTS27/04/22581306
LBPORTS04/05/221342
LBPORTS25/05/22603432